Choose your country / language

Integritets- och cookiepolicy

OC Oerlikon Management AG, Pfäffikon, Schweiz och dess dotterbolag (”Oerlikon”) är måna om att skydda din integritet. Integritetspolicyn ger dig information angående externa företagskontakter (t.ex. kunder, leverantörer, partners, webbplatsanvändare ...) samt om hur Oerlikon bearbetar dina personuppgifter som samlas in antingen via denna webbplats (www.oerlikon.com) eller under din affärsrelation med oss. Med personuppgifter avses all information som direkt eller indirekt kan identifiera en individ.

Senast uppdaterad: Februari 2023

 • Vem ansvarar för dina uppgifter?
 • Vilka typer av personuppgifter samlar vi in och hur?
 • Varför samlar vi in personuppgifter?
 • Med vem delar vi dina personuppgifter?
 • Kommer dina personuppgifter att överföras utomlands?
 • Hur skyddar vi dina personuppgifter?
 • Hur länge lagras dina uppgifter?
 • Vilka integritetsalternativ har du när du navigerar på denna webbplats?
 • Vilka rättigheter har du i relation till dina personuppgifter och hur kan du utöva dina rättigheter?
 • Ändringar av detta datasäkerhetsmeddelande

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Den juridiska person som ansvarar för användningen av dina personuppgifter (så kallad ”personuppgiftsansvarig”) beror på din relation till oss.

Om du är en användare av denna webbplats (www.oerlikon.com) är OC Oerlikon Management AG, Pfäffikon, Churerstrasse 120, 8808 Pfäffikon, Schweiz personuppgiftsansvarig.

Om du har en affärsrelation med oss (t.ex. nuvarande eller potentiell kund, leverantör, extern partner m.m.) är den juridiska personen som du tecknat avtalet med, eller som du har kontakt med, personuppgiftsansvarig.

Vilka typer av personuppgifter samlar vi in och hur?

Oerlikon samlar in följande personuppgifter om dig:

 • Personuppgifter som du ger oss: Vi samlar in personuppgifter som du anger i formulär eller datafält på våra webbplatser eller plattformar med online-resurser. Sådan information innefattar kontaktuppgifter (till exempel ditt fullständiga namn, din e-postadress, din postadress, landet där du arbetar och ditt telefonnummer), yrkesmässig bakgrundsinformation, information företaget som du representerar, kommunikationspreferenser och produkter som kan vara av intresse för dig och ditt företag. Detta innefattar även formulär som du kan fylla i under evenemang som t.ex. mässor samt bilder av dig när du deltar i mässor och marknadsföringsevenemang, och alla andra personuppgifter som du frivilligt lämnar till oss när du fyller i kontaktformulär och skapar inlägg på vår blogg samt övrig information du frivilligt lämnar till oss under vår affärsrelation.
 • Personuppgifter från andra källor: När du eller den juridiska enheten som du arbetar för inleder en affärsrelation med Oerlikon samlar vi in relevant information om dig eller din arbetsgivare från offentliga källor, för att följa gällande lagstiftning, i synnerhet bestämmelser om handel och exportkontroll.
 • Information som har samlats in från din dator eller elektroniska enhet: Vi samlar in data om din dator eller elektroniska enhet när du navigerar på vår webbplats och i våra online-resurser, när du använder våra nätverk och när du prenumererar på flöden på sociala medier. Vi samlar även in information från cookies på webbplatsen. Du hittar ytterligare information om detta ämne och hur du blockerar cookies i vår Cookiepolicy (efter denna integritetspolicy).

Varför samlar vi in personuppgifter?

När du kommer i kontakt med oss, när du ingår en affärsrelation med oss eller navigerar på vår webbplats samlar vi in, använder och behandlar personuppgifter om dig. Insamlingen, användningen och behandlingen av dina personuppgifter sker för följande ändamål:

 • För att förvalta, driva och underhålla webbplatsers och plattformars normala funktion samt garantera deras säkerhet;
 • För att svara på dina frågor, förfrågningar, klagomål, beställningar;
 • För att förbättra våra webbplatser och tjänster och leverera dem i enlighet med gällande lagstiftning;
 • För att inleda och upprätthålla vår affärsrelation till dig, för att registrera dina kontaktuppgifter i våra CRM-system samt för att följa upp våra förhandlingar och avtal med dig;
 • För att hantera vår affärsrelation till dig, eller den juridiska enhet du arbetar för,  i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar. Detta innefattar alla obligatoriska due diligence-åtgärder samt verifiering;
 • För att du ska kunna använda våra sociala medieresurser. De sociala medieresurserna som finns tillgängliga genom att följa länkarna på denna webbplats består av en blogg och hänvisningsfunktioner för att dela webbplatsinnehållet med vänner eller kollegor via e-post eller sociala medier. Överväg noggrant vilka personuppgifter du vill  dela med andra när du använder sociala medieresurser, eftersom dina personuppgifter kommer att vara  synliga för en stor grupp människor och kan komma att delas flera gånger av andra användare;
 • För att skicka dig information om våra produkter, tjänster, evenemang eller vårt nyhetsbrev, i det fall du har begärt eller samtyckt till det;
 • Ge dig tillgång till viss information eller erbjudanden;
 • För att kommunicera med dig om andra frågor (skicka dig uppdateringar och säkerhetsvarningar).

Vad har vi för rättslig grund för att samla in dina personuppgifter?

Vi samlar in och använder dina personuppgifter enligt följande rättslig grund som anges i EU:s allmänna dataskyddsförordning 2016/679 (GDPR):

 • Ditt samtycke (paragraf 6.1.a) i GDPR):
  • Detta gäller  vår direktmarknadsföring, ditt samtycke krävs för att skicka dig information om våra produkter och tjänster, händelser och/eller för att abonnera på vårt nyhetsbrev. I allmänhet åberopar vi ditt tidigare samtycke där detta föreskrivs enligt lag. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. För att till exempel sluta ta emot vårt nyhetsbrev, inbjudningar, information om våra produkter och tjänster via e-post kan du helt enkelt klicka på länken ”Unsubscribe” (Säg upp prenumeration) i slutet av våra marknadsföringsmejl;
 • För att vidta nödvändiga åtgärder för att teckna avtal med dig eller för att uppfylla våra avtalsskyldigheter (paragraf 6.1.b) GDPR):
  • Detta gäller i synnerhet när vi inleder en diskussion eller förhandling med dig och behöver vissa uppgifter om dig och företaget du representerar för detta syfte;
 • Där det är nödvändigt för att fullfölja våra legitima intressen (paragraf 6.1.f) GDPR), i synnerhet:
  • när vi anlitar leverantörer av IT-support för lagring, underhåll, funktion eller säkerhet när det gäller våra webbplatser och applikationer;
  • när vi besvarar dina frågor online;
  • när vi lägger in dina kontaktuppgifter i våra ledningssystem för affärsrelationer för att upprätthålla vår affärsrelation till dig;
  • när vi använder personuppgifter för att förbättra våra webbplatser, våra tjänster eller våra evenemang samt hur vi interagerar med dig;
  • när vi arkiverar våra avtalshandlingar eller vår kommunikation med dig, för att utöva våra avtalsmässiga eller juridiska skyldigheter eller försvara våra rättigheter och intressen inför en domstol eller en reglerande myndighet.
 • Behovet av att följa gällande lagar och föreskrifter (paragraf 6.1.c) GDPR)
  • Detta är fallet när vi exempelvis utför viss due diligence eller verifiering innan vi inleder en affärsrelation med dig.

Med vem delar vi dina personuppgifter?

För de ändamål som nämns i denna integritetspolicy delas dina personuppgifter med följande kategorier av mottagare

 • Oerlikons koncernbolag: Som följd av Oerlikons globala verksamhet, organisation och IT-infrastruktur kan dina personuppgifter lagras och nås utomlands för de ändamål som nämns ovan. OC Oerlikon Management AG, Pfäffikon, Schweiz tillhandahåller IT-support för den dagliga tekniska förvaltningen och hanteringen av webbplatsen samt för vissa applikationer som hanteras centralt för alla företag i Oerlikon-koncernen. Inom två av våra divisioner, dvs. Surface Solutions och Polymer Processing Solutions, är vissa tjänster också centraliserade (inom EU) t.ex. hanteringen av vissa applikationer i våra ledningssystem för affärsrelationer. Om du begär information om produkter från något av våra närstående bolag, eller när flera Oerlikons-enheter arbetar med ett avtal för att förse dig med den beställda slutprodukten, kan dina personuppgifter delas med berörda Oerlikon-enheter för att besvara dina frågor.
 • Tjänsteleverantörer från tredje part: Vi använder tjänsteleverantörer från tredje part som anlitas av oss för att utföra vissa uppgifter och tjänster på våra vägnar och enligt våra anvisningar. Vi använder oss av externa tjänsteleverantörer som förvaltar och hanterar webbplatsen, i synnerhet när det gäller leverans, underhåll och lagring av IT-applikationer som rymmer våra datacentra, leverans av elektronisk kommunikation, förebyggande av bedrägerier samt för att säkerställa våra IT-systems säkerhet och efterlevnad av alla tillämpliga dataskyddslagar och lagstiftning och bestämmelser angående exportkontroll, ITAR och handelskontroll. En tredjepartsleverantör har endast tillgång till de personuppgifter som behövs för att utföra leverantörens specifika tjänster. Dessa tredje parter som har tillgång till eller som bearbetar våra personuppgifter har ingått ett databehandlingsavtal med oss och har åtagit sig att endast använda personuppgifterna för det överenskomna avtalet och enligt våra anvisningar, för att skydda dina personuppgifter och för att inte sälja sådan information till andra utomstående.
 • Sociala media-plattformar och verktyg: Om du delar innehållet på våra webbplatser på sociala medier och om du delar dina tankar på vår blogg kan dina personuppgifter ses av eller delas med andra användare av webbplatsen. När du delar dina personuppgifter i sociala medier, behandlas dina personuppgifter enligt respektive sociala medieplattforms integritetspolicy, och inte enligt Oerlikons integritetspolicy.
 • Domstolar, reglerande organ och brottsbekämpande myndigheter: Dina personuppgifter kan lämnas ut till domstol eller reglerande organ om vi har en tvist med dig samt om vi är skyldiga enligt lag att lämna ut sådana personuppgifter till en offentlig myndighet, domstol, reglerande organ eller brottsbekämpande myndighet. Eventuella förfrågningar från offentliga myndigheter, domstolar och reglerande organ kommer i varje enskilt fall att granskas noggrant i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar och internationella regler om ömsesidig rättslig hjälp i kriminal-, administrativ- och civilrättsliga frågor.

Vi kommer inte att sälja, dela eller på annat sätt lämna ut dina personuppgifter till tredje part med undantag av vad som anges ovan.

Kommer dina personuppgifter att överföras utomlands?

Denna webbplats är baserad i Schweiz. Många av våra applikationer lagras centralt i antingen Schweiz eller i EU. På grund av de ändamål som nämns i denna integritetspolicy samt Oerlikon-koncernens struktur, globala fotavtryck och IT-infrastruktur kan dina personuppgifter dock överföras till andra länder (till exempel är vi beroende av tjänsteleverantörer för att stödja vår globala verksamhet, och när du begär information om produkter som erbjuds av ett av våra närstående bolag i ett främmande land delas dina personuppgifter med sådana närstående bolag för att korrekt kunna svara på din fråga) inklusive länder vars lagar om dataskydd inte säkerställer en adekvat nivå av dataskydd. En lista över länder som Oerlikon verkar i finns på www.oerlikon.com. Om dina personuppgifter överförs utomlands kontrollerar vi att den internationella överföringen genomförs i enlighet med gällande lagstiftning om dataskydd samt att lämpliga säkerhetsåtgärder och avtalsvillkor har upprättats. Dataöverföring inom Oerlikon-koncernen omfattas och skyddas av Oerlikon Intra Group Data Transfer and Processing Agreement (IGDTPA), som är baserat på EU:s standardavtalsklausuler som trädde i kraft i juni 2021. Vårt IGDTPA innehåller schweiziska och brittiska tillägg till EU:s standardavtalsklausuler.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Oerlikon har skapat och vidtagit tekniska, fysiska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot oavsiktlig eller olaglig förstörelse, förlust, förändring, obehörigt utlämnande och obehörig åtkomst.

Hur länge lagras dina uppgifter?

Vi kommer behålla dina personuppgifter under den tidsperiod som är nödvändig för att uppfylla de ändamål som beskrivs i denna integritetspolicy. Vi arkiverar vissa av dina personuppgifter om det är nödvändigt för att kunna försvar våra rättigheter inför en domstol i händelse av tvister eller för att fullfölja våra juridiska eller lagstadgade skyldigheter. Då det inte längre krävs att vi behåller personuppgifter kommer vi att radera eller anonymisera dina personuppgifter.

Vilka rättigheter har du i relation till dina personuppgifter och hur kan du utöva dina rättigheter?

Du har rätt att:

 1. få information om personuppgifter vi har sparat om dig och hur vi använder dem samt att få en kopia av dem.
 2. låta korrigera eller radera dina personuppgifter om de är ofullständiga, felaktiga eller inaktuella.
 3. begära att användningen av dina personuppgifter begränsas och att Oerlikon inte vidare bearbetar dina personuppgifter om dessa är inaktuella, felaktiga eller används olagligt.
 4. när som helst, beroende på din individuella situation, invända mot bearbetningen av dina personuppgifter. Oerlikon slutar att bearbeta dina personuppgifter om det inte längre föreligger en legitim grund för bearbetningen eller om det är nödvändigt för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.
 5. när som helst återkalla ditt samtycke om dina personuppgifter har samlats in baserat på ditt tidigare samtycke. Om du återkallar ditt samtycke kommer dina personuppgifter inte att användas av oss. Observera att du när som helst kan invända mot användningen av dina personuppgifter för direkta marknadsföringsaktiviteter, genom att klicka på länken ”Unsubscribe” (säg upp prenumerationen) i slutet av våra marknadsföringsmejl (dvs. inbjudningar till evenemang, nyhetsbrev, e-post som främjar våra produkter/tjänster);
 6. begära en kopia, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format,  av dina  personuppgifter som samlats in baserat på ditt tidigare samtycke eller för att teckna eller göra gällande ett avtal, och begära att vi skickar kopian till dig eller ett annat företag.

För att utöva ovan nämnda rättigheter, eller för att rapportera problem om vår användning av dina personuppgifter, kan du kontakta vår dataskyddsansvariga (Global Data Protection Officer) på privacy.corporate@oerlikon.com. Var god att ange vilken av Oerlikons juridiska enheter som du är i kontakt med samt syftet och omfattningen av din begäran eller fråga tillsammans med dina kontaktuppgifter. Om vi har några tvivel angående din identitet förbehåller vi oss rätten att begära en kopia av en ID-handling. Du har rätt att lämna in ett klagomål till dataskyddsmyndigheten i det land där du befinner dig eller där den personuppgiftsansvarig befinner sig, om det förekommer omständigheter som tyder på att dina personuppgifter inte används i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

Ändringar av detta datasäkerhetsmeddelande

Om vår integritetspolicy  ändras på något sätt kommer Oerlikon att publicera en uppdaterad version av policyn på denna sida så att du hålls fullt informerad om vilka typer av information vi samlar in, hur vi använder informationen och under vilka omständigheter de kan avslöjas.

Cookiepolicy

1. Allmänt

När du besöker vår företagswebbplats lagras information på din enhet i form av en ”cookie”. Cookies är textfiler som innehåller små mängder information och lagras på din enhet när du besöker en webbplats. Cookies skickas sedan tillbaka till webbplatsen när du återkommer till den: På detta sätt kan webbplatsen känna igen din enhet och kommer ihåg dina inställningar. För mer information om cookies, besök www.allaboutcookies.org eller www.aboutcookies.org.

2. Typer av cookies som vi använder

De cookies som vi använder kan tilldelas fyra kategorier beroende på deras funktion och avsedda ändamål: absolut nödvändiga cookies, prestandacookies, funktionella cookies och cookies för marknadsföring.

a. Absolut nödvändiga cookies

Dessa cookies behövs för att du ska kunna navigera på vår webbplats och för att vi ska kunna leverera grundläggande webbplatsfunktioner, till exempel utfärdande av anonyma session-ID för att sammanställa flera relaterade frågor till en server.

b. Funktionella cookies

Dessa cookies gör det möjligt för vår webbplats att lagra information som användaren redan har angett (t.ex. användar-ID, språkval eller var användaren befinner sig) för att erbjuda förbättrade, personliga funktioner till användaren. Funktionella cookies används också för att aktivera begärda funktioner såsom att spela upp video.

c. Prestandacookies / statistiska cookies

Dessa cookies samlar in information om användningen av webbplatsen, detta inkluderar bland annat de webbläsare och operativsystem som används, antalet besök, genomsnittlig besökstid och sidor som har visats. Prestandacookies tjänar syftet att förbättra användarvänligheten hos vår webbplats och därmed förbättra användarens upplevelse.

När det gäller våra analyser har vi ersatt Google Analytics med Matomo Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av InnoCraft Ltd. Matomo använder sig av visitor config_id – ett slumpmässigt utvalt, tidsbegränsat kondensat av en begränsad uppsättning av besökarens inställningar och attribut. ”config_id” eller ”config #” är en sträng som beräknas baserat på en besökares operativsystem, webbläsare, insticksprogram i webbläsaren, IP-adress och webbläsarspråk. Information som skapas om din användning av webbplatsen kommer att överföras till Matomo Cloud-servrar belägna i Europa. Samtliga data anonymiseras av Matomo och används endast av Oerlikon. Matomo kommer att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa anonyma rapporter baserade på sammanställd information om webbplatsaktivitet och tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet. Du kan använda dig av cookiebannern för samtycka till eller vägra att Matomo spårar dig, och du kan även återkalla ditt samtycke till användningen av Matomo neka till användningen av Matomo. Se avsnittet ”Inaktivera cookies” nedan.

d. Marknadsföringscookies

Marknadsföringscookies används till att spåra besökare på olika webbplatser. Syftet är att visa annonser som är relevanta och engagerande för den individuella användaren.

3. Inaktivera cookies

Med cookiebannern kan du välja vilken typ av cookies du samtycker till, eller inte samtycker till, att lagras på din dator eller enhet när du besöker webbplatsen. Om du ändrar dig vid ett senare tillfälle kan du aktivera eller inaktivera cookies genom att följa dessa enkla steg:

 • Klicka på länken ”Ändra ditt samtycke” eller ”Återkalla ditt samtycke” ovan;
 • Markera rutorna som motsvarar de cookies du samtycker till att lagras på din utrustning eller enhet;
 • Avmarkera rutorna som motsvarar de cookies som du inte längre samtycker till.

Du kan när som helst ändra dina val genom att följa processen ovan.

Om vår cookiepolicy ändras på något sätt kommer Oerlikon att publicera en uppdaterad version av policyn på denna sida. Du hittar datumet för den senaste uppdateringen överst på denna sidan.

© Copyright 2024 OC Oerlikon Management AG

Back to top keyboard_arrow_up

keyboard_arrow_up