\uf1ad

การรับรอง

การรับรอง

การตรวจทานการรับรองและกระบวนการทำงานเป็นประจำ เพื่อให้แน่ใจได้ว่ามีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

เออร์ลิคอน บัลเซอร์สได้รับการรับรองจากหน่วยงานต่างๆ หลายแห่ง นอกจากนี้ ยังมีกระบวนการตรวจสอบทั้งจากภายในและภายนอก การตรวจทานและการตรวจสอบเป็นประจำคือสิ่งที่ทำให้มั่นใจได้ถึงการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

การรับรองมาตรฐาน ISO

ศูนย์การเคลือบผิวทุกแห่งทั่วโลกของเออร์ลิคอน บัลเซอร์สได้รับการรับรองมาตรฐาน  ISO 9001 และ ISO 14001นอกจากนี้ ศูนย์การเคลือบผิวเฉพาะทางสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ยังได้รับการรับรองมาตรฐาน IATF 16949.ด้วยเช่นกัน

การรับรองมาตรฐานอากาศยาน

ตามข้อกำหนดของมาตรฐานอากาศยาน SAE EN 9100 และ AC 7004 ตามที่มีการแก้ไข ณ วันที่ทำการตรวจสอบ บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานอากาศยาน โดยอำนาจของ Nadcap Management Council ใน United Kingdom, Canada, Luxembourgและ
France.

การรับรองจาก FDA และ USDA

Conflicting Minerals Statement: ถ้อยแถลงเกี่ยวกับการใช้แร่ธาตุที่อยู่ภายใต้ข้อขัดแย้ง ซึ่งมีแหล่งที่มาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือประเทศข้างเคียง


RoHS Declaration: คำประกาศการปฏิบัติตามข้อกำหนด RoHS สำหรับการเคลือบผิว BALINIT


REACH statement: ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ REACH

การรับรองในแต่ละประเทศ

สำหรับการรับรองในแต่ละประเทศ กรุณาดูข้อมูลจากเว็บไซต์ของประเทศนั้นๆ

ติดต่อเรา