\uf1ad

คำชี้แจงการรักษาความเป็นส่วนตัว

(ปรับปรุงล่าสุด: พฤษภาคม 2018)

โอซี เออร์ลิคอน คอเปอเรชั่น เอจี เมืองฟาฟฟิคอน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และบริษัทในเครือ (“เออร์ลิคอน”) มีความมุ่งมั่นในการปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ คำชี้แจงการรักษาความเป็นส่วนตัวของข้อมูลฉบับนี้จะอธิบายถึงวิธีที่เออร์ลิคอนใช้ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณนำเข้าในระบบในระหว่างที่ติดต่อกับเราผ่านทางเว็บไซต์นี้ หรือในระหว่างที่มีการติดต่อทางธุรกิจกับเรา คำชี้แจงการรักษาความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ไม่มีผลบังคับใช้กับพนักงานของเออร์ลิคอน

 • ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบข้อมูลของคุณ
 • ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลและวิธีที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าว
 • เหตุผลที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
 • ผู้ที่เรามีการแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
 • การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังต่างประเทศ
 • มาตรการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
 • ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลของคุณ
 • ตัวเลือกด้านการรักษาความเป็นส่วนตัวของคุณเมื่อใช้งานเว็บไซต์นี้
 • สิทธิ์ของคุณในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและวิธีการใช้สิทธิ์ของคุณ
 • การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงการรักษาความเป็นส่วนตัวของข้อมูล
ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบข้อมูลของคุณ?

นิติบุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบข้อมูลของคุณ (หรือที่เรียกว่า “ผู้ควบคุมข้อมูล”) จะขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ที่คุณมีกับเรา

ในกรณีที่คุณเป็นผู้ใช้เว็บไซต์ของเรา ผู้ควบคุมข้อมูลของคุณคือ โอซี เออร์ลิคอน แมเนจเมนต์ เอจี ฟาฟฟิคอน ชูเรอร์เสตราส์ 120, 8808 เมืองฟาฟฟิคอน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ในกรณีที่คุณมีการติดต่อทางธุรกิจกับเรา (เช่น เป็นลูกค้าจริงหรือลูกค้ามุ่งหวัง ซัพพลายเออร์ ที่ปรึกษานอกองค์กร เป็นต้น) ผู้ควบคุมข้อมูลของคุณคือนิติบุคคลที่คุณได้ลงนามทำสัญญาร่วมด้วย

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลและวิธีที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าว?

เมื่อคุณเข้าชมและใช้งานเว็บไซต์ของเรา คุณจะมีการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับเออร์ลิคอนได้ตามวิธีดังกล่าว:

 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณส่งให้กับเรา: เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณอาจป้อนลงในแบบฟอร์มหรือช่องข้อมูลในเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลออนไลน์ของเรา ข้อมูลดังกล่าว ได้แก่ ข้อมูลติดต่อ (เช่น ชื่อและนามสกุล อีเมลแอดเดรส ที่อยู่ไปรษณีย์ ประเทศที่คุณทำงานอยู่ และหมายเลขโทรศัพท์) ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพการทำงาน ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทที่คุณทำงานอยู่ ช่องทางการรับส่งข่าวสารที่ต้องการ ผลิตภัณฑ์ที่คุณและบริษัทของคุณสนใจ อีเมลที่ส่งให้กับฝ่ายสื่อมวลชนสัมพันธ์และนักลงทุนสัมพันธ์ ข้อมูลในเอกสารแบบฟอร์มที่กรอกในระหว่างกิจกรรมต่างๆ เช่น งานแสดงสินค้า รวมถึงภาพของคุณขณะเข้าร่วมงานแสดงสินค้าและกิจกรรมทางการตลาดดังกล่าว รวมไปถึงข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ที่คุณให้กับเราด้วยความสมัครใจในข้อความสอบถามข้อมูลผ่านทางแบบฟอร์มติดต่อ ,โพส หรือบล็อกของเรา บางเว๊ปไซต์ของเราสามารถสั่งซื้อได้ ซึ่งเว๊ปไซต์เหล่านี้อาจมีการเก็บข้อมูลลบัตรเครดิตเพื่อให้ดำเนินการสั่งซื้อสินค้าได้
 • ข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอื่นๆ: นอกจากนั้นแล้ว เมื่อคุณมีการติดต่อทางธุรกิจกับเออร์ลิคอน เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลประวัติโดยทั่วไป ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับด้านการควบคุมการค้าและการส่งออก หรือข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ในระหว่างหรือหลังจากการเข้าซื้อหรือจากฐานข้อมูลทะเบียนสาธารณะ เช่น ข้อมูลการจดทะเบียนพาณิชย์
 • ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของคุณ: เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของคุณ เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์และแหล่งข้อมูลออนไลน์ของเรา เมื่อใช้งานเครือข่ายของเรา และเมื่อสมัครรับข่าวสารผ่านทางโซเชียลมีเดียของเรา นอกจากนี้ เว็บไซต์ของเรายังมีการใช้งานคุกกี้ด้วยเช่นกัน คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้และวิธีการบล็อกคุกกี้ได้จากนโยบายเกี่ยวคุกกี้ของเรา นโยบายคุ้กกี้
เหตุผลที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล?

เมื่อคุณติดต่อกับเรา มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับเราหรือสมัครงานกับเออร์ลิคอน หรือเข้าชมเว็บไซต์ของเรา เราจะมีการเก็บรวบรวม ใช้งาน และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ การเก็บรวบรวม การใช้งาน และการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

 • เพื่อรักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่างคุณกับเรา โดยการสร้างบัญชีไว้ในระบบ CRM
 • เพื่อดำเนินการคำสั่งซื้อและให้บริการช่วยเหลือลูกค้าแก่บริษัทของคุณ
 • เพื่อตอบคำถาม คำขอ คำร้องเรียนต่างๆ ของคุณ และเมื่อคุณติดต่อกับฝ่ายสื่อมวลชนสัมพันธ์หรือนักลงทุนสัมพันธ์ของเรา
 • เพื่อปรับปรุงบริการของเรา
 • เพื่อบริหาร ดำเนินงาน และบำรุงรักษาเว็บไซต์
 • เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงโซเชียลมีเดียของเราได้ บริการในรูปแบบโซเชียลมีเดียที่เรามีในปัจจุบันบนเว็บไซต์ของเรา ได้แก่ เว็บบล็อกและระบบการแชร์เนื้อหาบนเว็บไซต์กับเพื่อนหรือเพื่อนร่วมงานของคุณผ่านทางอีเมลหรือบริการโซเชียลมีเดียรูปแบบต่างๆ เราขอแนะนำให้คุณพิจารณาอย่างถี่ถ้วนทุกครั้งว่า คุณกำลังจะแชร์ข้อมูลใดเกี่ยวกับตัวคุณเองขณะใช้งานโซเชียลมีเดีย
 • เพื่อส่งข้อมูลทางการตลาดหรือจดหมายข่าวของเรา ในกรณีที่คุณสมัครรับข้อมูลดังกล่าวไว้หรือมีการติดต่อธุรกิจกับเราฃ
 • เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลหรือข้อเสนอบางรายการได้
 • เพื่อสื่อสารในเรื่องอื่นๆ กับคุณ (เพื่อส่งข้อมูลล่าสุดและการแจ้งเตือนด้านความปลอดภัยต่างๆ)
 • เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่คุณได้ทำข้อตกลงไว้โดยเฉพาะ
 • เพื่อรับประกันว่า ข้อมูลทั้งหมดได้รับการปกป้องตามหลักความปลอดภัยทางข้อมูล

เราจะขอความยินยอมจากคุณก่อนที่จะเก็บรวบรวม ประมวลผล และใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ในกรณีที่เราต้องการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น เราจะดำเนินการก็ต่อเมื่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตหรือคุณยินยอมให้เราดำเนินการแล้วเท่านั้น

ผู้ที่เรามีการแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ?

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกแลกเปลี่ยนกับผู้รับต่อไปนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในคำชี้แจงการรักษาความเป็นส่วนตัวของข้อมูลฉบับนี้:

 • บริษัทในเครือเออร์ลิคอนกรุ๊ป: เออร์ลิคอนเป็นองค์กรที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก และข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเข้าถึงโดยพนักงานของเออร์ลิคอนจากสาขาต่างๆ เพื่อให้บริการแก่คุณได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 • ผู้ให้บริการบุคคลที่สาม: เรามีการว่าจ้างผู้ให้บริการบุคคลที่สามเพื่อดำเนินการงานและบริการบางอย่างในนามของเราและภายใต้การดูแลของเรา เราใช้บริการของผู้ให้บริการภายนอกองค์กร เพื่อสนับสนุนเราในด้านโซลูชั่นไอที เพื่อดูแลศูนย์ข้อมูลของเรา เพื่อให้บริการลูกค้าหรือบริการด้านการชำระเงิน เพื่อส่งข้อมูลการตลาดผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อช่วยเหลือเราในการป้องกันการฉ้อโกงและการประเมินความเสี่ยง และเพื่อให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับในการควบคุมการส่งออก ระเบียบการขนส่งอาวุธยุทโธปกรณ์ระหว่างประเทศ (ITAR) และกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับการควบคุมการค้า ผู้ให้บริการบุคคลที่สามทุกรายจะสามารถเข้าถึงได้เฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นต่อการให้บริการของผู้ให้บริการรายนั้นๆ เท่านั้น ผู้ให้บริการบุคคลที่สามเหล่านี้ได้ทำข้อตกลงเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลร่วมกับเรา ซึ่งกำหนดให้ต้องใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์การว่าจ้างตามที่ตกลงไว้เท่านั้น ต้องปกป้องข้อมูลของคุณ และจะต้องไม่ขายข้อมูลดังกล่าวให้แก่บุคคลที่สามรายอื่นๆ
 • แพลตฟอร์มและเครื่องมือทางโซเชียลมีเดีย: หากคุณแชร์เนื้อหาของเว็บไซต์นี้ผ่านทางโซเชียลมีเดียและหากคุณแชร์ความเห็นของคุณในเว็บบล็อกของเรา ผู้ใช้งานเว็บไซต์คนอื่นอาจเห็นหรือแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ แต่จะเฉพาะตามที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับคุณสมบัตินั้นๆ ของเว็บไซต์เท่านั้น
 • ระหว่างการควบรวมและการเข้าซื้อกิจการ: ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าและซัพพลายเออร์จะถูกส่งต่อให้แก่ผู้ซื้อจริงหรือผู้ซื้อมุ่งหวังในระหว่างการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรธุรกิจหรือการถอนทุนธุรกิจของเราผ่านทางการขาย การควบรวม หรือการเข้าซื้อกิจการ
 • คำสั่งศาลและการบังคับใช้กฎหมาย: ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกเปิดเผยหากเราได้รับคำสั่งทางกฎหมายให้กระทำดังกล่าว ซึ่งรวมถึงกรณีที่เราจำเป็นต้องตอบสนองต่อคำสั่งที่เกี่ยวข้องที่ได้รับจากหน่วยงานรัฐตามกฎหมาย หรือในกรณีที่เป็นคำสั่งของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คำสั่งศาล หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานราชการ และหน่วยงานกำกับดูแล

เราจะไม่ขาย แลกเปลี่ยน หรือแจกจ่ายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลที่สามใดๆ ยกเว้นในกรณีที่ระบุไว้ข้างต้น

การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังต่างประเทศ?

เนื่องจากวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ข้างต้นในคำชี้แจงการรักษาความเป็นส่วนตัวฉบับนี้และการที่เออร์ลิคอนกรุ๊ปมีการดำเนินธุรกิจในหลายประเทศทั่วโลก ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจึงอาจถูกถ่ายโอนไปยังประเทศอื่นๆ (ในกรณีเช่น เราจำเป็นต้องใช้บริการจากผู้ให้บริการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานทั่วโลกของเรา โดยเมื่อคุณขอข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทในเครือของเราซึ่งตั้งอยู่ในต่างประเทศ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกส่งต่อให้กับบริษัทในเครือดังกล่าว เพื่อให้สามารถตอบคำถามของคุณได้อย่างถูกต้อง) รวมถึงประเทศที่กฎหมายการปกป้องข้อมูลไม่สามารถให้การปกป้องข้อมูลได้ในระดับที่เพียงพอ คุณสามารถตรวจสอบรายชื่อประเทศที่เออร์ลิคอนมีการดำเนินธุรกิจอยู่ได้จาก www.oerlikon.com ในกรณีที่มีการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราจะมีการตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่า การถ่ายโอนข้อมูลไปยังประเทศอื่นนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายปกป้องข้อมูลกำหนดเอาไว้

มาตรการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ?

เออร์ลิคอนมีการเตรียมมาตรการทั้งในทางเทคนิคและทางองค์กร เพื่อปกป้องข้อมูลของคุณ รวมทั้งมีการนำเทคโนโลยี มาตรการรักษาความปลอดภัยทั้งทางกายภาพและทางข้อมูล กฎเกณฑ์ และขั้นตอนต่างๆ มาใช้เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต การเปลี่ยนแปลง การสูญหาย การแจกจ่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต และการถูกทำลาย

ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลของคุณ?

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในคำชี้แจงการรักษาความเป็นส่วนตัวของข้อมูลฉบับนี้ นอกจากนี้ เรายังจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลบางรายการตามที่กำหนดโดยกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและตามระเบียบการรักษาข้อมูลของเรา หากไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อระบุตัวตนของคุณอีกต่อไปแล้ว เราจะดำเนินการลบ ทำให้ไม่สามารถระบุตัวตน หรือรวบข้อมูลของคุณเป็นข้อมูลแบบโดยรวม คุณสามารถลบบัญชีผู้ใช้ของคุณได้ตลอดเวลา ซึ่งจะเป็นการลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในส่วน “My Profile” ด้วยเช่นกัน

ตัวเลือกด้านการรักษาความเป็นส่วนตัวของคุณเมื่อใช้งานเว็บไซต์นี้?
 • ไม่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล: คุณสามารถเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เราได้ โดยการไม่กรอกช่องข้อมูลใดๆ เลย นอกจากในกรณีที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลระบุตัวตนของคุณจริงๆ เท่านั้น โปรดทราบว่า หากคุณเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลที่จำเป็นบางอย่าง เราอาจไม่สามารถให้บริการหรือตอบคำถามที่คุณต้องการ หรือคุณอาจไม่สามารถใช้งานคุณสมบัติที่ต้องการได้

   

  การจำกัดและการเลือกวิธีการนำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปใช้: แหล่งข้อมูลออนไลน์บางส่วนบนเว็บไซต์ของเราอาจขออนุญาตจากคุณ เพื่อใช้งานและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เพื่อเพิ่มชื่อของคุณลงในรายชื่อบุคคลติดต่อหรือเพื่อให้คุณสามารถรับจดหมายข่าวของเรา หรือเพื่อรับข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง คุณสามารถเลือกที่จะไม่ใช้คุณสมบัติเพิ่มเติมเหล่านี้ได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเปลี่ยนแปลงหรือถอนความยินยอมที่คุณเคยให้ไว้ หรือใช้ตัวเลือกยกเลิกการรับข่าวสารที่มีอยู่ในจดหมายข่าวของเรา

สิทธิ์ของคุณในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและวิธีการใช้สิทธิ์ของคุณ?
 • การขอรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลของคุณที่เราเก็บรวบรวมและวิธีการนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ สามารถติดต่อแจ้งความประสงค์กับเราได้ที่ privacy.corporate@oerlikon.com
 • การขอแก้ไขหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในกรณีที่ข้อมูลไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้อง หากต้องการแจ้งความประสงค์ดังกล่าวหรือหากมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคำชี้แจงการรักษาความเป็นส่วนตัวของข้อมูลฉบับนี้ สามารถส่งคำถามและข้อคิดเห็นถึงเราได้ที่ privacy.corporate@oerlikon.com
 • การขอจำกัดหรือการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและไม่ต้องการให้เออร์ลิคอนประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอีกต่อไป โดยที่มีเหตุผลทางกฎหมายในการแจ้งความประสงค์ดังกล่าว สามารถส่งคำถามและข้อคิดเห็นถึงเราได้ที่ privacy.corporate@oerlikon.com
 • การส่งคำร้องเรียนไปยังหน่วยงานกำกับดูแลด้านการปกป้องข้อมูลในประเทศของคุณหรือในประเทศของผู้ควบคุมข้อมูลของคุณ
การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงการรักษาความเป็นส่วนตัวของข้อมูล

ในกรณีที่คำชี้แจงการรักษาความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของเรามีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เออร์ลิคอนจะเผยแพร่คำชี้แจงฉบับใหม่ในหน้านี้ เพื่อให้คุณได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์เกี่ยวกับประเภทของข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม วิธีการนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ และเงื่อนไขที่สามารถเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวได้


นโยบายเกี่ยวกับคุกกี้

(ปรับปรุงล่าสุด: 17 ธันวาคม 2015)

1. ข้อมูลทั่วไป

เมื่อคุณเข้าไปที่เว็บไซต์ของเออร์ลิคอน ข้อมูลจะถูกบันทึกลงในอุปกรณ์ที่คุณใช้งานอยู่ในรูปแบบของ "คุกกี้" โดยคุกกี้นี้เป็นไฟล์ข้อความที่มีปริมาณข้อมูลน้อย ซึ่งจะถูกบันทึกไว้ในอุปกรณ์ที่คุณใช้งานเมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ ข้อมูลคุกกี้นี้จะถูกส่งกลับไปยังเว็บไซต์เมื่อคุณกลับมาที่เว็บไซต์ดังกล่าวในครั้งถัดไป เพื่อให้เว็บไซต์ทราบเกี่ยวกับอุปกรณ์ของคุณและจดจำการตั้งค่าของคุณที่ทำไว้ได้ หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ กรุณาเข้าไปที่เว็บไซต์ www.allaboutcookies.org หรือ www.aboutcookies.org.

คุกกี้มีวัตถุประสงค์ เช่น เพื่อให้เออร์ลิคอนสามารถปรับแต่งเว็บไซต์ให้ตรงกับความสนใจของคุณ หรือเพื่อบันทึกรหัสผ่านของคุณเอาไว้ เพื่อให้คุณไม่จำเป็นต้องป้อนรหัสผ่านทุกครั้งที่เข้าไปที่เว็บไซต์ โดยทั่วไปแล้ว เว็บไซต์ของเออร์ลิคอนจะใช้คุกกี้ที่จำเป็นต่อการทำงานของเว็บไซต์นี้เท่านั้น เออร์ลิคอนจะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลผ่านทางคุกกี้โดยเด็ดขาด นอกจากว่าเออร์ลิคอนจะได้รับการอนุญาตอย่างชัดแจ้งจากคุณ

ในกรณีที่คุณไม่ต้องการให้เออร์ลิคอนจดจำอุปกรณ์ที่คุณใช้งาน กรุณากำหนดค่าของอินเตอร์เน็ตบราวเซอร์ให้ลบคุกกี้ทั้งหมดออกจากอุปกรณ์ บล็อกคุกกี้ทั้งหมด หรือแจ้งเตือนให้คุณทราบก่อนที่จะมีการบันทึกคุกกี้ คุณสามารถดูคำแนะนำอย่างย่อเกี่ยวกับขั้นตอนดังกล่าวได้ที่ด้านล่าง

โปรดทราบว่า คุณสมบัติบางอย่างของเว็บไซต์เออร์ลิคอนอาจไม่สามารถใช้งานได้หรืออาจทำงานได้ไม่ถูกต้องหากปิดใช้งานคุกกี้

2. ประเภทของคุกกี้ที่เราใช้

คุกกี้สามารถแบ่งออกได้เป็นสี่ประเภท ขึ้นอยู่กับลักษณะการทำงานและวัตถุประสงค์การใช้งาน ได้แก่ คุกกี้ที่จำเป็นอย่างยิ่ง คุกกี้ด้านประสิทธิภาพ คุกกี้ด้านการทำงาน และคุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด

ก. คุกกี้ที่จำเป็นอย่างยิ่ง (Absolutely Necessary Cookies)คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็น เพื่อให้คุณสามารถไปยังหน้าต่างๆ ภายในเว็บไซต์ของเออร์ลิคอนและเพื่อให้คุณสมบัติพื้นฐานต่างๆ ของเว็บไซต์สามารถทำงานได้ เช่น การออกรหัส ID เซสชั่นแบบไม่ระบุตัวตนสำหรับการผูกคำขอที่เกี่ยวข้องต่างๆ เข้าด้วยกันเพื่อส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์

ข. คุกกี้ด้านประสิทธิภาพ (Performance Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์เออร์ลิคอน เช่น อินเตอร์เน็ตบราวเซอร์และระบบปฏิบัติการที่ใช้ ชื่อโดเมนของเว็บไซต์ที่คุณเข้าชมก่อนหน้านี้ จำนวนครั้งที่เข้าชม ระยะเวลาเฉลี่ยที่เข้าชม และหน้าที่เรียกดู

คุกกี้ประเภทนี้ไม่ได้เป็นการเก็บบันทึกข้อมูลใดๆ ที่สามารถนำไปใช้ระบุตัวตนของผู้ใช้ เนื่องจากข้อมูลที่รวบรวมโดยคุกกี้ประเภทนี้จะเป็นข้อมูลโดยรวม ดังนั้น จึงไม่สามารถนำไปใช้ระบุตัวตนได้ คุกกี้ด้านประสิทธิภาพมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ ทำให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น คุณสามารถบล็อกการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้ได้ โดยการสร้างคุกกี้ข้อยกเว้นขึ้นมา

ค. คุกกี้ด้านการทำงาน (Functional Cookies)คุกกี้ประเภทนี้จะทำให้เว็บไซต์สามารถบันทึกข้อมูลที่ผู้ใช้เคยป้อนไว้แล้ว (เช่น รหัสผู้ใช้ ภาษาที่เลือก หรือตำแหน่งที่ตั้งของผู้ใช้) เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้งานเว็บไซต์ได้อย่างสะดวกและตรงกับความต้องการมากยิ่งขึ้น คุกกี้ด้านการทำงานยังช่วยให้สามารถใช้งานคุณสมบัติต่างๆ ที่เรียกขอ เช่น การเล่นวิดีโอ

3. Google Analytics

เว็บไซต์นี้ใช้ Google Analytics ซึ่งเป็นบริการวิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์ของบริษัท Google, Inc. (“กูเกิล”) และ Google Analytics นี้มีการใช้งานคุกกี้ ในกรณีที่เปิดใช้งานระบบป้องกันการระบุตัวตนจากไอพี กูเกิลจะตัด/ดัดแปลงออกเตต (Octet) สุดท้ายของไอพีแอดเดรสให้ไม่สามารถระบุตัวตนได้สำหรับประเทศที่เป็นสมาชิกของสหภาพยุโรป รวมไปถึงประเทศอื่นๆ ที่ลงนามในข้อตกลงเขตเศรษฐกิจยุโรป โดยจะมีการส่งไอพีแอดเดรสเต็มแบบสั้นไปยังเซิร์ฟเวอร์ของกูเกิลในสหรัฐอเมริการในกรณียกเว้นบางกรณีเท่านั้น กูเกิลจะใช้ข้อมูลนี้ในนามของผู้ให้บริการเว็บไซต์ เพื่อวัตถุประสงค์ในการประเมินการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ การรวบรวมรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมบนเว็บไซต์สำหรับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และการให้บริการอื่นๆ แก่ผู้ให้บริการเว็บไซต์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมบนเว็บไซต์และการใช้งานอินเตอร์เน็ต กูเกิลจะไม่เชื่อมโยงความเกี่ยวข้องระหว่างไอพีแอดเดรสของคุณเข้ากับข้อมูลอื่นๆ ที่กูเกิลมีอยู่แล้ว คุณสามารถปฏิเสธการใช้งานคุกกี้ได้ โดยการเลือกการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องในบราวเซอร์ของคุณ อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่า หากคุณปฏิเสธการใช้งานคุกกี้ คุณอาจไม่สามารถใช้คุณสมบัติทั้งหมดที่มีอยู่บนเว็บไซต์นี้ได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถป้องกันไม่ให้กูเกิลเก็บรวบรวมและใช้งานข้อมูลของคุณ (คุกกี้และไอพีแอดเดรส) โดยการดาวน์โหลดและติดตั้งปลั๊กอินสำหรับบราวเซอร์จาก:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

4. การปิดใช้งานคุกกี้

ในกรณีที่คุณต้องการจำกัดหรือบล็อกคุกกี้ของเว็บบราวเซอร์ในอุปกรณ์ของคุณ คุณสามารถทำได้โดยเลือกการตั้งค่าที่ต้องการจากเมนูการตั้งค่าของบราวเซอร์ คุณสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ www.aboutcookies.org หรือ www.allaboutcookies.org, ซึ่งมีข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับขั้นตอนดังกล่าวสำหรับบราวเซอร์ยี่ห้อต่างๆ

หากมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับนโยบายด้านคุกกี้ของเออร์ลิคอน กรุณาส่งคำถามและคำแนะนำของคุณถึงเราได้ที่  info@oerlikon.com

หากนโยบายเกี่ยวกับคุกกี้ของเรามีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เออร์ลิคอนจะเผยแพร่นโยบายที่มีการปรับปรุงใหม่ที่หน้านี้ คุณสามารถดูวันที่ปรับปรุงล่าสุดได้ที่ด้านบนของหน้านี้

Client Privacy Policy / นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับลูกค้า

ติดต่อเรา