Choose your country / language

Tietosuoja- ja evästekäytännöt

OC Oerlikon Corporation AG, Pfäffikon, Sveitsi ja sen tytäryhtiöt (”Oerlikon”) ovat sitoutuneet suojelemaan käyttäjien yksityisyyttä. Tämä tietosuojakäytäntö selittää käyttäjälle, ulkoisille liikekumppaneille (esim. asiakkaille, tavarantoimittajille, yhteistyökumppaneille, verkkosivuston käyttäjille...), miten Oerlikon käsittelee käyttäjien henkilötietoja, jotka on kerätty joko tämän verkkosivuston (www.oerlikon.com) kautta tai käyttäjän ja Oerlikonin välisen liikesuhteen aikana. Henkilötiedoilla tarkoitetaan kaikkia tietoja, joista yksittäinen henkilö voidaan tunnistaa suoraan tai välillisesti.

Viimeksi päivitetty: helmikuu 2023

 • Käyttäjätiedoista vastaava taho
 • Kerättävien henkilötietojen luonne ja keräystapa
 • Henkilötietojen keräämisperusteet
 • Tahot, joiden kanssa Oerlikon jakaa käyttäjän henkilötietoja
 • Käyttäjän henkilötietojen siirtäminen ulkomaille
 • Tapa, jolla Oerlikon suojaa käyttäjän henkilötietoja
 • Käyttäjän tietojen säilytysaika
 • Verkkosivuston selaamisen aikaiset tietosuojavalinnat
 • Käyttäjän omiin henkilötietoihin liittyvät oikeudet ja näiden käyttäminen
 • Tähän tietosuojailmoitukseen tehtävät muutokset

Henkilötiedoista vastaava taho

Käyttäjän henkilötietojen käytöstä vastaava oikeushenkilö (ns. rekisterinpitäjä) määräytyy sen mukaan, mikä käyttäjän suhde Oerlikoniin on.

Jos kyseessä on tämän verkkosivuston (www.oerlikon.com), käyttäjä, rekisterinpitäjä on OC Oerlikon Management AG, Pfäffikon, Churerstrasse 120, 8808 Pfäffikon, Sveitsi.

Jos kyseessä on liikesuhde Oerlikoniin (esim. nykyinen tai mahdollinen asiakas, tavarantoimittaja tai ulkoinen konsultti), rekisterinpitäjä on oikeushenkilö, jonka kanssa käyttäjä on allekirjoittanut sopimuksen tai johon tämä on yhteydessä.

Kerättävien henkilötietojen luonne ja keräystapa

Oerlikon kerää käyttäjästä alla kuvatut henkilötiedot:

 • Käyttäjän Oerlikonille antamat henkilötiedot: Oerlikon kerää henkilötietoja, jotka käyttäjä kirjoittaa Oerlikonin verkkosivujen tai online-resurssien lomakkeisiin, tietokenttiin tai alustoihin. Tällaisia tietoja ovat yhteystiedot (kuten täydellinen nimi, sähköpostiosoite, postiosoite, maa, jossa käyttäjä työskentelee, ja puhelinnumero), ammattipätevyys, tiedot käyttäjän edustamasta yrityksestä, viestintämieltymykset, käyttäjää ja tämän yritystä kiinnostavat tuotteet. Tähän kuuluvat myös paperilomakkeet, jotka on täytetty tapahtumissa, kuten messuilla, ja kuva käyttäjästä tämän osallistuessa tällaisiin messuihin ja markkinointitapahtumiin, sekä kaikki muut henkilötiedot, jotka käyttäjä luovuttaa Oerlikonille vapaaehtoisesti yhteydenottolomakkeilla tekemissään tiedusteluissaan ja Oerlikonin blogiin jätettävillä viesteillä tai muut tiedot, jotka käyttäjä luovuttaa Oerlikonille vapaaehtoisesti myöhemmin liikesuhteemme aikana.
 • Muista lähteistä peräisin olevat henkilötiedot: Lisäksi, kun käyttäjä tai oikeushenkilöt, joiden palveluksessa käyttäjä työskentelee, aloittavat liikesuhteen Oerlikonin kanssa, Oerlikon kerää virallisista lähteistä käyttäjään tai tämän työnantajayksikköön liittyviä tietoja, jotka ovat merkityksellisiä sovellettavien lakien, erityisesti kaupan valvontaa ja vientivalvontaa koskevien säännösten noudattamisen kannalta.
 • Käyttäjän tietokoneesta tai elektroniikkalaitteesta kerättävät tiedot: Oerlikon kerää dataa käyttäjän tietokoneesta tai elektronisesta laitteesta tämän selatessa Oerlikonin verkkosivuja ja online-resursseja, käyttäessä Oerlikonin verkkoja ja tilatessa syötteitä sosiaalisen median kautta. Tietoja kerätään myös tällä sivustolla olevien evästeiden avulla. Lisätietoa tästä aiheesta ja evästeiden estämisestä on saatavilla Oerlikonin evästekäytännöstä (tämän tietosuojakäytännön alla).

Henkilötietojen keräämisperusteet

Oerlikon kerää, käyttää ja käsittelee käyttäjän henkilötietoja tämän ottaessa yhteyttä Oerlikoniin, ryhtyessä liikesuhteeseen sen kanssa tai selatessa sen verkkosivustoa. Henkilötietojen kerääminen, käyttö ja käsittely tapahtuvat seuraaviin tarkoituksiin:

 • Oerlikonin verkkosivustojen ja alustojen hallinnointi ja käyttäminen sekä normaalin toiminnan ylläpito ja turvallisuuden varmistaminen
 • Käyttäjän kysymyksiin, pyyntöihin, valituksiin ja tilauksiin vastaaminen
 • Oerlikonin verkkosivustojen ja palveluiden parantaminen ja hallinnoiminen sovellettavien lakien mukaisesti
 • Oerlikonin ja käyttäjän välisen liikesuhteen aloittaminen ja ylläpito, kuten käyttäjän yhteystietojen tallentaminen Oerlikonin liikesuhteiden hallintajärjestelmiin sekä käyttäjän kanssa käytyjen neuvottelujen ja tehtyjen sopimusten seurannan varmistaminen
 • Oerlikonin ja käyttäjän tai oikeushenkilön, jonka palveluksessa käyttäjä työskentelee, välisen liikesuhteen hallinnointi sovellettavien lakien ja asetusten mukaisesti. Tähän sisältyy etenkin lakisääteisen due diligence -tarkastuksen tai todentamisen suorittaminen.
 • Oerlikonin sosiaalisen median resurssien saattaminen käyttäjän ulottuville. Oerlikonin sivustolla tällä hetkellä linkkien kautta saatavilla olevat sosiaalisen median resurssit ovat blogi ja viittaustoiminnot, joiden avulla käyttäjä voi jakaa verkkosivuston sisältöä ystävän tai kollegan kanssa sähköpostitse tai sosiaalisen median alustoilla. Käyttäjän on syytä harkita tarkasti, mitä tietoja hän päättää jakaa itsestään muiden kanssa käyttäessään sosiaalisen median resursseja, sillä henkilötiedot ovat useiden ihmisten nähtävissä, ja sosiaalisen median käyttäjät saattavat jakaa niitä useita kertoja.
 • Oerlikonin tuotteita, palveluita tai tapahtumia koskevien tietojen tai Oerlikonin uutiskirjeen lähettäminen, mikäli käyttäjä on tätä pyytänyt tai tämän hyväksynyt
 • Tiettyjen tietojen tai tarjousten antaminen käyttäjälle
 • Muihin asioihin liittyvä käyttäjäviestintä (päivitysten ja tietoturvatiedotteiden lähettäminen).

Käyttäjän henkilötietojen keräämisen oikeudellinen perusta

Oerlikon kerää ja käyttää käyttäjän henkilötietoja seuraavien EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa 2016/679 (GDPR) mainittujen oikeudellisten perusteiden nojalla:

 • Käyttäjä suostumus (yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR:n) 6. artiklan 1. kohdan alakohta a):
  • Tämä koskee Oerlikonin suoramarkkinointitoimintoja, ja käyttäjän suostumus tarvitaan siihen, että Oerlikon saa lähettää käyttäjälle tuotteitaan, palveluitaan ja tapahtumiaan koskevia tietoja ja/tai että käyttäjä voi tilata Oerlikonin uutiskirjeen. Yleisesti ottaen Oerlikon hyödyntää käyttäjän ennakkosuostumusta silloin, kun se on laissa edellytetty. Käyttäjä voi peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa. Käyttäjä voi esimerkiksi lopettaa Oerlikonin uutiskirjeiden, kutsujen tai tuotteita ja palveluita koskevien tietojen vastaanottamisen sähköpostitse napsauttamalla vain Oerlikonin kaikkien markkinointisähköpostiviestien lopussa olevaa Peruuta tilaus -linkkiä.
 • Tarvittaviin toimiin ryhtyminen sopimuksen solmimiseksi käyttäjän kanssa tai Oerlikonin sopimusvelvoitteiden täyttäminen (art. 6.1.b) yleinen tietosuoja-asetus):
  • Näin on erityisesti silloin, kun Oerlikon aloittaa keskustelun tai neuvottelut käyttäjän kanssa ja tarvitsee tietoja käyttäjästä sekä tämän edustamasta yrityksestä tätä tarkoitusta varten.
 • Tarve ajaa Oerlikonin oikeutettuja etuja (art. 6.1.f) yleinen tietosuoja-asetus), erityisesti:
  • Oerlikonin palkatessa alihankkijoita saadakseen IT-tukea verkkosivustojensa ja sovellustensa tallentamista, ylläpitoa, toimintaa tai tietoturvaa varten
  • Oerlikonin vastatessa käyttäjän kysymyksiin verkossa
  • Oerlikonin tallentaessa käyttäjän yhteystietoja omiin liikesuhteiden hallintajärjestelmiinsä ylläpitääkseen liikesuhdettaan käyttäjän kanssa
  • Oerlikonin käyttäessä henkilötietoja verkkosivustojensa, palveluidensa, tapahtumiensa tai käyttäjiin kohdistuvan vuorovaikutustapansa parantamiseksi
  • Oerlikonin arkistoidessa sopimusasiakirjojaan tai viestintää käyttäjän kanssa niin, että Oerlikon voi täyttää sopimusvelvoitteensa tai lakisääteiset velvollisuutensa tai puolustaa oikeuksiaan ja etujaan tuomioistuimessa tai suhteessa sääntelyviranomaiseen.
 • Välttämättömyys noudattaa sovellettavia lakeja ja asetuksia (yleisen tietosuoja-asetuksen 6. artiklan 1. kohdan alakohta c)
  • Näin on esimerkiksi silloin, kun Oerlikon tekee käyttäjästä jonkinlaisen due diligence -tarkastuksen tai todennuksen ennen liikesuhteen solmimista käyttäjän kanssa.

Tahot, joiden kanssa Oerlikon jakaa käyttäjän henkilötietoja

Tässä tietosuojakäytännössä mainituissa tarkoituksissa käyttäjän henkilökohtaisia tietoja jaetaan seuraavien vastaanottajaluokkien kanssa.

 • Oerlikonin konserniyhtiöt: Ottaen huomioon, että Oerlikonin toiminta, organisaatio ja IT-infrastruktuuri ovat maailmanlaajuisia, käyttäjän henkilötietoja saatetaan tallentaa ja käyttää ulkomailla edellä mainittuja tarkoituksia varten. OC Oerlikon Corporation AG, Pfäffikon, Sveitsi, tarjoaa tietoteknistä tukea tämän verkkosivuston ja joidenkin keskitetysti hallinnoitujen sovellusten päivittäistä teknistä hallinnointia ja hallintaa varten kaikkien Oerlikon-konsernin yhtiöiden hyväksi. Kahdessa Oerlikonin osastossa, Surface Solutionsissa ja Polymer Processing Solutionsissa, osa palveluista on myös keskitetty (EU:n sisällä). Näitä ovat mm. joidenkin asiakassuhteiden hallintasovellusten hallinta. Käyttäjän pyytäessä tietoja jonkin Oerlikonin tytäryhtiön tarjoamista tuotteista tai kun useat Oerlikonin yksiköt työskentelevät sopimuksen täyttämiseksi niin, että käyttäjä saa tilatun lopputuotteen, käyttäjän henkilötietoja saatetaan jakaa asianomaisten Oerlikonin yksiköiden kanssa, jotta käyttäjän kyselyyn voitaisiin vastata asianmukaisesti.
 • Kolmannen osapuolen palveluntarjoajat: Oerlikon palkkaa kolmansien osapuolten palveluntarjoajia, joiden tehtävänä on suorittaa tiettyjä tehtäviä ja palveluja Oerlikonin puolesta ja ohjeistamina. Oerlikon käyttää ulkopuolisia palveluntarjoajia apuna tämän verkkosivuston hallinnoinnissa ja hallinnassa, tietoteknisten sovellusten tarjoamisessa, ylläpidossa ja tallentamisessa, datakeskusten isännöinnissä, sähköisen viestinnän toimittamisessa, petosten estämisessä ja tietoteknisten järjestelmiensä turvallisuuden varmistamisessa sekä kaikkien sovellettavien lakien, erityisesti tietosuoja-, vientivalvonta-, ITAR- ja kauppavalvontalakien ja -määräysten noudattamisessa. Kolmannen osapuolen palveluntarjoajilla on pääsy vain niihin käyttäjän henkilökohtaisiin tietoihin, joita kyseisten erityispalvelujen suorittamisessa tarvitaan. Kolmannet osapuolet, joilla on pääsy Oerlikonin henkilötietoihin tai jotka käsittelevät niitä, ovat solmineet tietojenkäsittelysopimukset Oerlikonin kanssa ja sitoutuneet käyttämään kyseisiä henkilötietoja vain sovittuun ulkoistamistarkoitukseen ja Oerlikonin ohjeiden mukaisesti käyttäjän henkilötietojen suojaamisessa ja olemaan myymättä näitä tietoja muille kolmansille osapuolille.
 • Sosiaalisen median alustat ja työkalut: Jos käyttäjä jakaa tämän verkkosivuston sisältöä sosiaalisessa mediassa ja jos hän jakaa ajatuksiaan Oerlikonin blogissa, muut verkkosivuston käyttäjät voivat nähdä tai jakaa käyttäjän henkilökohtaisia tietoja. Käyttäjän jakaessa henkilötietojaan sosiaalisessa mediassa, näitä henkilötietoja käsitellään kyseisen sosiaalisen median tietosuojakäytännön eikä Oerlikonin tietosuojakäytännön mukaisesti.
 • Tuomioistuimet, sääntelyviranomaiset ja lainvalvontaviranomaiset: Käyttäjän henkilötietoja saatetaan luovuttaa tuomioistuimelle tai sääntelyviranomaiselle, kun Oerlikonilla on meneillään käyttäjän liittyvä riita-asia ja kun Oerlikonia vaaditaan lain mukaan luovuttamaan kyseiset henkilötiedot viranomaiselle, tuomioistuimelle, sääntelyviranomaiselle tai toimivaltaiselle lainvalvontaviranomaiselle. Kaikki viranomaisten, tuomioistuinten ja sääntelyviranomaisten pyynnöt analysoidaan huolellisesti tapauskohtaisesti sovellettavan tietosuojalainsäädännön sekä rikos-, hallinto- ja siviilioikeudellisia asioita koskevien kansainvälisten oikeusapusääntöjen valossa.

Yllä mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta Oerlikon ei myy, jaa tai muuten paljasta käyttäjän henkilötietoja kolmansille osapuolille.

Käyttäjän henkilötietojen siirtäminen ulkomaille

Tämä verkkosivusto on tallennettu Sveitsiin. Monet Oerlikonin sovelluksista on tallennettu keskitetysti joko Sveitsiin tai Euroopan unioniin. Tässä tietosuojailmoituksessa mainituissa tarkoituksissa ja Oerlikon-konsernin rakenne, maailmanlaajuinen jalanjälki sekä IT-infrastruktuuri huomioiden käyttäjän henkilötietoja voidaan kuitenkin siirtää muihin maihin (Oerlikon luottaa esim. palveluntarjoajiin maailmanlaajuisen toimintansa tukemisessa ja käyttäjän pyytäessä tietoja tuotteista, joita jokin Oerlikonin ulkomailla sijaitsevista tytäryhtiöistä tarjoaa, käyttäjän henkilökohtaisia tietoja voidaan jakaa tällaisille tytäryhtiöille tavoitteena asianmukainen vastaaminen käyttäjän kyselyyn) mukaan lukien maat, joiden tietosuojalainsäädäntö ei takaa riittävää tietosuojan tasoa. Luettelo maista, joissa Oerlikonilla on toimipiste, löytyy osoitteesta www.oerlikon.com. Kun käyttäjän henkilötietoja siirretään ulkomaille, Oerlikon varmistaa, että kansainvälinen siirto tapahtuu sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja että käytössä on asianmukaiset turvatoimet ja sopimusehdot. Oerlikon-konsernin sisäiset tiedonsiirrot kuuluvat Oerlikonin konsernin sisäistä tiedonsiirtoa ja -käsittelyä koskevan siirtoja suojaavan sopimuksen (Oerlikon Intra Group Data Transfer and Processing Agreement, IGDTPA) piiriin, joka perustuu kesäkuusta 2021 alkaen voimassa oleviin EU:n vakiosopimuslausekkeisiin. Oerlikonin IGDTPA-sopimus sisältää EU:n vakiosopimuslausekkeiden sveitsiläiset ja brittiläiset lisäykset.

Tapa, jolla Oerlikon suojaa käyttäjän henkilötietoja

Oerlikon on vakiinnuttanut ja ylläpitää teknisiä, fyysisiä ja organisatorisia toimenpiteitä käyttäjän henkilötietojen suojaamiseksi tahattomasti tapahtuvalta tai laittomalta tuhoutumiselta, häviämiseltä, muuttamiselta ja luvattomalta luovuttamiselta tai käsiksi pääsyltä.

Käyttäjän tietojen säilytysaika

Oerlikon säilyttää käyttäjän henkilötietoja sen ajan, joka tässä tietosuojakäytännössä esitettyjen tavoitteiden saavuttamiseen tarvitaan. Oerlikon arkistoi tietyt käyttäjästä kerätyt henkilötiedot, kun tämä on tarpeen, jotta Oerlikon voisi puolustaa oikeuksiaan tuomioistuimessa oikeudenkäynnin yhteydessä tai noudattaa lakisääteisiä tai säänneltyjä velvoitteitaan. Kun henkilötietojen säilyttäminen ei ole enää tarpeen, Oerlikon joko poistaa käyttäjän henkilötiedot tai anonymisoi ne.

Käyttäjän omiin henkilötietoihin liittyvät oikeudet ja näiden käyttäminen

Käyttäjällä on seuraavat oikeudet:

 1. Mahdollisuus saada tietoja Oerlikon säilyttämistä käyttäjän henkilötiedoista ja niiden käyttötavoista sekä saada niistä kopio.
 2. Mahdollisuus saada henkilötietonsa oikaistua tai poistettua niiden ollessa epätäydellisiä, virheellisiä tai vanhentuneita.
 3. Mahdollisuus pyytää henkilökohtaisten tietojensa käyttörajoitusta ja vaatia Oerlikonia olemaan käsittelemättä henkilökohtaisia tietoja enempää, mikäli tiedot ovat vanhentuneita, vääriä tai lain vastaisesti käytettyjä.
 4. Mahdollisuus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä milloin tahansa käyttäjän erityiseen tilanteeseen liittyvin perustein. Oerlikon ei enää käsittele kyseisiä henkilötietoja, ellei sillä ole pakottavia perusteltuja syitä käsittelyyn tai ellei tämä ole tarpeen oikeudellisten vaatimusten laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.
 5. Mahdollisuus peruuttaa suostumuksensa koska tahansa, jos käyttäjän henkilötietoja on kerätty etukäteen hänen antamansa suostumuksen perusteella. Mikäli käyttäjä peruuttaa suostumuksensa, Oerlikon ei enää käytä hänen henkilötietojaan. Huomioitavaa on, että käyttäjä voi milloin tahansa vastustaa henkilötietojensä käyttöä suoramarkkinointitarkoituksiin napsauttamalla Oerlikonin kaikkien suoramarkkinointisähköpostiviestien (joita ovat mm. kutsut tapahtumiin, uutiskirjeet, sähköpostiviestit, joissa mainostetaan Oerlikonin tuotteita/palveluita) lopussa olevaa peruuta tilaus -linkkiä.
 6. Mahdollisuus pyytää kopiota jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa omista henkilötiedoistaan, jotka on kerätty käyttäjän ennakkosuostumuksen perusteella tai sopimuksen tekemistä tai täyttämistä varten, ja pyytää Oerlikonia lähettämään ne käyttäjälle tai toiselle yritykselle.

Edellä mainittujen oikeuksien toteuttamiseksi tai käyttäjän henkilökohtaisten tietojen käyttöön liittyvistä huolissa käyttäjä voi ottaa yhteyttä maailmanlaajuiseen tietosuojavastaan osoitteessa privacy.corporate@oerlikon.com. Käyttäjää pyydetään ilmoittamaan Oerlikonin oikeushenkilö, johon hän on yhteydessä, pyynnön tai huolenaiheen tarkoitus ja laajuus sekä yhteystietonsa. Jos Oerlikonilla on epäilyksiä käyttäjän henkilöllisyydestä, Oerlikon pidättää oikeuden pyytää kopiota henkilöllisyystodistuksesta. Käyttäjällä on oikeus tehdä valitus tietosuojaa valvovalle viranomaiselle siinä maassa, jossa hän tai rekisterinpitäjä on sijoittautunut, niissä tilanteissa, joissa hänen henkilötietojaan ei käytetä sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Tähän tietosuojailmoitukseen tehtävät muutokset

Jos Oerlikonin tietosuojakäytäntö muuttuu jollakin tavalla, Oerlikon laittaa sen päivitetyn version tälle sivulle. Näin käyttäjä on täysin tietoinen Oerlikonin keräämistä tietotyypeistä, niiden käyttötavoista ja tilanteista, joissa tiedot saattavat paljastua.

Evästekäytäntö

1. Yleistä

Käyttäjän vieraillessa Oerlikonin verkkosivustolla käyttäjän päätelaitteeseen tallennetaan tietoja ”evästeen” muodossa. Evästeet ovat tekstitiedostoja, jotka sisältävät pieniä määriä tietoa, joka tallennetaan vierailijan päätelaitteeseen tämän käydessä verkkosivustolla. Vierailijan palatessa sivustolle evästeet lähetetään takaisin sivustolle: näin sivusto tunnistaa laitteen ja muistaa vierailijan asetukset. Lisätietoja evästeistä löytyy osoitteista www.allaboutcookies.org ja www.aboutcookies.org.

2. Käytettävien evästeiden tyypit

Oerlikonin käyttämät evästeet voidaan jakaa neljään luokkaan niiden toiminnan ja käyttötarkoituksen mukaan: ehdottoman välttämättömät evästeet, suorituskykyevästeet, toiminnalliset evästeet ja markkinointievästeet.

a. Ehdottoman välttämättömät evästeet

Näiden evästeiden ansiosta käyttäjä pystyy selaamaan Oerlikonin verkkosivustoa ja Oerlikon pystyy ylläpitämään perustoimintoja, kuten luomaan nimettömiä istuntotunnuksia, joilla useita toisiinsa liittyviä kyselyjä voidaan yhdistää palvelimelle.

b. Toiminnalliset evästeet

Näiden evästeiden avulla Oerlikonin verkkosivusto pystyy tallentamaan käyttäjän jo antamia tietoja (esim. käyttäjätunnus, kielivalinta tai käyttäjän sijainti) ja tarjoamaan näin käyttäjälle parannettuja, yksilöllisiä toimintoja. Toiminnallisten evästeiden avulla voidaan myös ottaa käyttöön pyydettyjä toimintoja, kuten videoiden toistaminen.

c. Suorituskykyevästeet / tilastolliset evästeet

Näillä evästeillä kerätään tämän verkkosivuston käyttöön liittyviä tietoja, kuten esimerkiksi käytetyt internetselaimet ja käyttöjärjestelmät, käyntien määrä, käynnin keskimääräinen kesto ja haetut sivut. Suorituskykyevästeiden tarkoituksena on parantaa Oerlikonin verkkosivuston käyttäjäystävällisyyttä ja siten parantaa käyttäjän kokemusta.

Oerlikon on korvannut Google Analyticsin analytiikan Matomo Analyticsilla, joka on InnoCraft Ltd:n tarjoama web-analytiikkapalvelu. Matomo käyttää kävijän config_id-tunnusta, joka on satunnaisesti alustettava, yksityisyydensuojaa tukeva, ajallisesti rajoitettu konfiguroitava hajautusarvo, joka sisältää rajoitetun joukon vierailijan asetuksia ja attribuutteja. Config_id tai konfiguroitava hajautusarvo (config hash) on merkkijono, joka lasketaan vierailijalle tämän käyttöjärjestelmän, selaimen, selaimen laajennuksen, IP-osoitteen ja selaimen kielen perusteella. Verkkosivuston käytöstä syntyvät tiedot siirretään Matomo Cloud -palvelimille, joita isännöidaan Euroopassa. Matomo anonymisoi kaiken datan, ja sitä käyttää vain Oerlikon. Oerlikon käyttää Matomoa arvioidakseen käyttäjän verkkosivuston käyttöä, kootakseen anonyymejä raportteja verkkosivuston toimintaa koskevien yhdistettyjen tietojen perusteella ja tuottaakseen muita verkkosivuston toimintaan liittyviä palveluja. Käyttäjä voi hyväksyä tai kieltää Matomo-seurannan evästebannerin kautta, minkä jälkeen käyttäjä voi peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa ja kieltäytyä Matomon käytöstä – katso sitä varten alla oleva kohta Evästeiden poistaminen käytöstä.

d. Markkinointievästeet

Markkinointievästeillä voidaan seurata vierailijoita eri verkkosivustoilla. Tarkoituksena on näyttää mainoksia, jotka ovat merkityksellisiä ja liittyvät yksittäiseen käyttäjään.

3. Evästeiden poistaminen käytöstä

Evästebannerin kautta käyttäjä voi valita, minkätyyppisten evästeiden tallentamisen tietokoneelleen tai laitteelleen hän hyväksyy (tai on hyväksymättä) heti mennessään Oerlikonin verkkosivustolle. Jos käyttäjä muuttaa mieltään myöhemmin, hän voi ottaa evästeet käyttöön tai poistaa ne käytöstä suorittamalla seuraavat helpot toimenpiteet:

 • Napsauta yllä olevaa Muuta suostumusta- tai Peruuta suostumus -linkkiä.
 • Rastita ne ruudut, jotka vastaavat evästeitä, joiden tallentamisen omalle laitteelle hyväksyt.
 • Poista rastit niiden evästeiden kohdalta, joita et enää halua.

Voit muuttaa valintoja milloin tahansa yllä olevan menettelyn mukaisesti.

Oerlikonin evästekäytännön yhtään muuttuessa sen päivitetty versio julkaistaan tällä sivulla. Viimeisimmän päivityksen päiväys näkyy tämän sivun yläreunassa.

Palautetta tai kysymyksiä? Ota meihin yhteyttä!

keyboard_arrow_up